21.08.2017

Vi er alle på kurs enkelte dager i løpet av høsten, men fordeler oss slik at det normalt er ...

Les mer
Skatteetatens uttalelser

Skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser for næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner - spørsmål om inntekt og fradrag

Næringslivet sponser ideelle organisasjoner på ulike måter. Sponsingen kan være rettet mot konkrete prosjekter eller som generelle økonomiske bidrag til organisasjonens ideelle formål. 

Skattedirektoratet gir i denne uttalelsen uttrykk for vurderinger rundt enkelte skatte- og avgiftsrettslige spørsmål knyttet til innsamling og sponsing i forbindelse med kjøp og salg av varer og tjenester fra en virksomhet. 

Uttalelsen utfyller Skattedirektoratets uttalelse om skatte- og avgiftsmessige forhold ved sponsing av veldedige organisasjoner (27.9.2013).

Merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f) og g) - Forvaltning av verdipapirfond og investeringsselskap - Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 14.11.2017

Det er reist spørsmål om forståelsen av merverdiavgiftslovens unntak for "forvaltnings av verdipapirfond" og "forvaltning av investeringsselskap". Spørsmålene gjelder enkelte sider av begrepet "forvaltning", særlig i hvilken grad underleverandørtjenester er omfattet forvaltningsbegrepet. Det er gitt uttrykk for uklarhet om hva som er skatteetatens retningslinjer og praksis på dette området.

Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi

Skattedirektoratet avga 20.11.17 en prinsipputtalelse om kravet til fordeling av aksjekapital og nettoverdier i skatteloven § 11-8 (1), ved fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi. Direktoratet konkluderte med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.

© 2012 | PARADIS REGNSKAP AS | Tel: +47 55 92 41 73 | E-post: post@paradisregnskap.no